Algemene voorwaarden Rev.0 06/07/2020

Artikel 1. Algemeen

1.1
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Hondentrimsalon Nero en de klant betreffende de advisering en de daarmee verband houdende producten en/of geleverde diensten.

1.2
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Hondentrimsalon Nero expliciet van de hand gewezen.

1.3
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

1.4
Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Hondentrimsalon Nero

1.5
Hondentrimsalon Nero behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.


Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1
Prijsindicaties van Hondentrimsalon Nero in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend en
onverbindend, tenzij anders is overeengekomen.

2.2
Alle aanbiedingen worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in
de door Hondentrimsalon Nero verstrekte gegevens zijn toelaatbaar. Hondentrimsalon Nero behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen aan te brengen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

2.3
Het aanbod voor werk wordt schriftelijk/per mail gedaan en voorzien van een dagtekening, tenzij omstandigheden dit onmogelijk of overbodig maken.

2.4
Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de klant
mogelijk te maken.

2.5
Het aanbod geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneming (offerte), richtprijs (prijsindicatie) 
a. bij aanneming komen de partijen een vast bedrag overeen waarvoor
het werk zal worden verricht;
b. bij richtprijs (prijsindicatie) doet Hondentrimsalon Nero een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.

2.6
Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1
Overeenkomsten komen tot stand door aanvaarding van het aanbod van Hondentrimsalon Nero door de klant, binnen de daarvoor voorziene termijn.

Artikel 4. Prijzen

4.1
Bij alle prijzen wordt de BTW afzonderlijk aangegeven, tenzij anders vermeld.

4.2
De betaling van de door Hondentrimsalon Nero geleverde diensten dient te geschieden binnen een termijn van 5 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

4.3
Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5. Risico

5.1
Hondentrimsalon Nero stelt zich niet aansprakelijk voor problemen bij eventuele onbereikbaarheid van de website en e-mail faciliteiten en daaruit voortvloeiende belemmeringen bij de uitvoering van de adviezen en / of werken.

5.2
Hondentrimsalon Nero is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.


Artikel 6. Verplichtingen van de ondernemer

6.1
Hondentrimsalon Nero zal het werk deugdelijk en naar bepalingen van de overeenkomst uitvoeren met in acht name van geldende voorschriften.

6.2
Hondentrimsalon Nero is verplicht de klant te wijzen op:
- onjuistheden in de door de klant verlangde uitvoering
- kenbare gebreken aan de  zaak waaraan het werk moet worden verricht
- ongeschiktheid van materialen die door de klant worden verstrekt

Artikel 7. Verplichtingen van de klant

7.1
De klant stelt Hondentrimsalon Nero in de gelegenheid het werk uit te voeren.

7.4
Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoelt
in het voorgaande lid, dient de klant de daarmee verband houdende schade en kosten te
vergoeden.

7.5
De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
- onjuistheden in de door de klant verlangde werkwijze.

7.6
Bewaargeving : alle goederen toebehorend aan de klant en welke werden toevertrouwd aan onze diensten voor de uitvoering van een contract worden bewaard op risico van de klant, zonder dat Hondentrimsalon Nero op enigerlei wijze verantwoordelijk kan gesteld worden voor hun slijtage, ontvreemding, beschadiging of vernieling, welke ook de oorzaak hiervan zij.

Artikel 8. Overmacht

8.1
Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem
niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te
(doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

In geval van annulatie van een order door de klant is deze gehouden tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan minstens de helft van de prijs van het geannuleerde order. Hondentrimsalon Nero behoudt zich het recht voor om deze schadevergoeding te verhogen tot het door hem geleden verlies indien reeds een aanvang is genomen met de uitvoering of voorbereiding van het order.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1
Hondentrimsalon Nero behoudt het eigendom van alle door hem geleverde goederen en diensten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Hondentrimsalon Nero aan de klant geleverde of nog te leveren goederen en diensten, evenals van eventuele vorderingen voor door ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen en diensten verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Hondentrimsalon Nero van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Hondentrimsalon Nero en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 10. Oplevering en klachten

10.1
Opgaven van levertijden zijn telkens bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Hondentrimsalon Nero voor overschrijding nooit aansprakelijk.

10.2
Klachten over deugdelijke of onvolledige werkzaamheden dienen door de klant binnen 5 kalenderdagen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Hondentrimsalon Nero.

10.3
De klant is niet gerechtigd om op grond van klachten de betaling op te schorten.

Artikel 11. Niet-nakoming betalingsverplichting

11.1
Indien de klant niet tijdig betaald wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling
in verzuim te zijn. Niettemin zendt Hondentrimsalon Nero één betalingsherinnering, waarin op het verzuim gewezen wordt. Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden dan ook of bij het niet in ontvangstnemen van correct en onbeschadigd geleverde goederen, behoudt Hondentrimsalon Nero het recht voor om de uitvoering alle lopende bestellingen en orders te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

11.2
Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Hondentrimsalon Nero intrest in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.
Na het verstrijken van 5 kalenderdagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag intrest verschuldigd van 1,0% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Hondentrimsalon Nero bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een forfaitair schadebedrag van 10% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 125,00.

11.3
Hondentrimsalon Nero blijft eigendom van de gebruikte en nog niet verwerkte materialen totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Hondentrimsalon Nero in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Hondentrimsalon Nero niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Hondentrimsalon Nero.

12.2
De klant vrijwaart Hondentrimsalon Nero te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

12.3
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor
medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Hondentrimsalon Nero ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 13. Toepasselijkheid

13.1
De klant kan klachten schriftelijk doorgeven aan Hondentrimsalon Nero waarna binnen 14 dagen een voorstel tot afhandeling van de klacht wordt gedaan.

13.2
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Belgisch recht.

13.3
Indien Belgisch recht van toepassing is, zullen geschillen tussen partijen uitsluitend worden
voorgelegd aan de bevoegde rechters te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

14.2
De koper van goederen, materialen of diensten van Hondentrimsalon Nero geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de ter zake doende Belgische regelgeving, welke Hondentrimsalon Nero in de normale uitoefening van zijn bedrijf heeft verkregen, uitsluitend voor eigen gebruik van Hondentrimsalon Nero